Bine ai venit pe concerte-azi.ro!

Vrei sa iesi undeva diseara?

Afla pe www.concerte-azi.ro unde poti gasi o atmosfera placuta, apoi cheama-ti prietenii si hai sa petrecem o seara memorabila.

Daca stii de vreun eveniment care nu este pe site sau vrei sa colaborezi cu noi, te rugam sa ne contactezi folosind formularul de contact.

Bun venit

Misterele Marii Negre

Body: 
Misterele Mării Negre
 
- Pornind chiar de la imaginea ei - mare întunecată, ameninţătoare şi furioasă - Marea Neagră are o zestre mitologică extrem de bogată, care îi leagă trecutul de Potopul lui Noe, de Atlantida, de făpturi legendare, precum Sirenele, Vidrele ori Sorbul Mării. Poveşti vechi de sute de ani, care au incitat, deopotrivă, interesul învăţaţilor antici, dar şi al istoricilor de azi - 
 
Marea moartă şi marea vie
 
 
Numele Mării Negre este învăluit în le­gendă. Ea a fost botezată aşa în secolul al XV-lea, datorită fur­tu­nilor violente care o bântuiau şi care se stârneau din se­nin. Turcii îi spuneau "Karadeniz", "Marea întu­ne­cată din miazănoapte", poate şi din cauza înfrân­ge­rilor pe care le-au suferit de-a lungul istoriei, cu flota lor de corăbii, la fel de temute ca ura­ganele apelor. Marele om de ştiinţă român Grigore Antipa spunea despre Marea Neagră că este "unică", în sensul că ea reprezintă, de fapt, două mări supra­puse, una vie şi una moartă. Odată cu creşterea sali­ni­tăţii mării (le­genda spune că datorită Potopului biblic, care ar fi legat tot de ea), speciile de vieţuitoare mai rezistente au continuat să trăiască în zonele cu apă mai dulce, aflate în apropiere de gurile de vărsare ale Dunării, în timp ce animalele care nu s-au putut adapta au murit şi, în lipsa curenţilor verticali, s-au depus pe fundul mării şi s-au descompus, fapt care a ge­nerat un con­sum mare de oxigen. În prezent, în adâncu­rile Mării Negre nu există oxigen, ci doar hi­drogen sulfurat, care face ca apele de pe fund să rămână moarte, fiind lo­cuite doar de bacterii anae­ro­be. Între cele două stra­turi ale mării nu există deloc interacţiune, ea fiind, în continuare, formată din două părţi, una vie şi una moar­tă. În plus, lipsa oxigenului din adâncuri face şi ca navele scufundate acolo să fie perfect conservate.
Marea Neagră adăposteşte aproximativ 160 de spe­cii de vie­ţuitoare foarte rare, dintre care unele afla­te pe cale de dispariţie, cum ar fi zăr­ganul, nisetrul, stea­ua de mare, păstruga, crabul de piatră, tonul, mar­suinul, foca de Kaliakra, rândunica de mare. Tot în legătură cu Marea Neagră, există o teorie care susţine că depozitele de hidrogen sulfurat din adâncuri ar pu­tea acţiona la un moment dat ca o bombă, pro­ducând catastrofe natu­rale, dar riscul ca acest lucru să se pro­ducă este foarte mic. În schimb, Marea Neagră este cu­noscută pentru riscul real de producere de valuri uriaşe, aşa cum se întâmpla şi pe vremea navigatorilor turci. În luna mar­tie a anului 1901, în zona Şabla, s-a produs un cu­tre­mur de 7,2 grade pe scala Richter, care a dus la for­marea de valuri tsunami în regiunea Man­galia.
 
Potopul şi Arca lui Noe
 
 
Una din cele mai incitante legende ale Mării Ne­gre este legată de Potopul biblic. Luând în con­side­rare apropierea dintre Muntele Ararat şi Ma­rea Nea­gră, există cercetători care susţin ipoteza că rămăşiţele arheologice ale Arcei lui Noe sunt loca­lizate undeva în această mare. La ţărmul Mării Negre, în vecină­ta­tea oraşului rusesc Ghelendjik, mai există un munte care poartă numele de Ararat. În această zonă s-ar fi re­fugiat oamenii şi animalele care au supravieţuit Po­to­pului biblic. În Vechiul Testament, Muntele Ararat este descris ca fiind punctul terminus al călă­to­riei lui Noe, în arca lui. Descrierea conţine şi amă­nun­tul că muntele se scufunda în aşa-numitul "Lac Ne­gru", despre care unii cercetători şi arheologi sus­ţin că ar fi devenit, de fapt, Marea Neagră. Fi­ind o zonă depresionară, acolo s-ar fi format un lac mare, cu apă dulce, care a ajuns să fie, în timp, Marea Nea­gră.
Teoria este sus­ţi­nută şi de informaţii ştiin­ţi­fice cu re­fe­rire la un Potop, care s-ar fi petrecut în rea­litate, cândva la sfârşitul erei glaciare. Atunci, Ma­rea Me­diterană s-ar fi re­vărsat peste un istm devenit mai târziu strâmtoarea Bos­for-Dardanele. Alte as­pecte care susţin această teorie îl reprezintă şi fundul atipic al Mării Negre, care prezintă terase de plaje în­tinse mult spre larg, pre­cum şi salinitatea foarte scă­zută a apei. Între des­coperirile recente făcute de arheologi experţi în scufundări, pe fundul Mării Negre, se află şi urmele u­nor cetăţi în­ghiţite de ape, lucru care fa­ce, din nou, tri­mitere la ipo­teza unui ca­ta­clism pe­tre­cut în tim­pu­rile stră­vechi.
 
Sanctuarul zeului Poseidon
 
 
Conform mitologiei greceşti, zeiţa Thetis l-a rugat pe zeul mării, Poseidon, să ridice o insulă în Marea Nea­gră pentru eroul războiului troian, fiul ei, Ahile. Men­­ţionată pentru prima dată în anul 777 î.e.n., aceasta ar fi fost Insula Şerpilor. Arctinos din Milet are un poem epic despre războiul troian, în care men­ţio­nează faptul că rămăşiţele pământeşti ale lui Pa­trocle şi ale lui Ahile ar fi fost aduse de Thetis în această regiune şi aşe­zate, spre păs­tra­re şi vene­rare, în­tr-un sanctuar. Alte surse precizează în­să că adevăratul stă­pân al Insulei Şer­pilor era, de fapt, zeul Poseidon, stă­pânul apelor, în cins­tea căruia fusese ri­dicat pe insulă un al­tar. În urma unor săpături făcute în secolul al XIX-lea, pe insulă au fost des­coperite, în­tr-ade­văr, ruinele unui templu pătrat, de dimen­si­uni foarte mari, o latură a acestuia mă­surând 29,8 metri. Blocurile mari de piatră ale zidurilor fuseseră faso­na­te din calcar, pentru a avea culoarea albă. Construcţia avea numeroase ca­me­re, dintre care una era destinată sacrificiilor şi ofrandelor oferite în onoarea lui Poseidon, iar o alta, era des­tinată ritualului oracolului. Marii "raportori" ai anti­chităţii, Strabon, Ovidius şi Ptolemaios, men­ţionează toţi acest templu în scrierile lor, notând că geţii pontici respectau zona ca pe un loc sacru.
 
Poarta spre lumea de dincolo
 
În celebra sa lucrare "Natu­ra­lis Historiae", Plinius vor­beşte despre o populaţie aflată la gurile Dunării, care purta nu­mele de "cattuzi", "cei captivi", "cei vrăjiţi, fermecaţi, bles­te­maţi". Unul dintre numele vechi ale Insulei Şerpilor era "Le­uke", Insula "Albă", la greci, în vreme ce la geţi, nu­me­le sem­nifica posibil "le­­gă­tura" cu lu­mea de din­co­lo. Insu­la Şer­pi­lor nu pu­tea fi lo­cuită din pricina lipsei sur­selor de apă po­tabilă. Con­form re­la­tă­rilor locui­to­rilor din Do­brogea şi din Bu­geac, Insu­la Şer­pi­lor era o poartă de trecere spre lumea de dincolo, popu­lată de fiinţe ce aveau puteri supranaturale. Tot acolo, pe insulă, se credea că există "Sorbul Pă­mân­tului" şi "Bradul Zânelor", un arbore uriaş ce putea ajunge să îşi întindă ramurile şi să treacă în cealaltă lume. În accepţiunea lui stră­veche, numele de Insula Şerpilor făcea referire, de fapt, la balauri sau zmei, după cum sugerează şi nu­mele ucrainean al locului: "Ostriv Zmiinii", "Os­trovul zmeilor".
 
Sorbul Mării Negre şi faraoancele
 
Despre "Sorbul Pămân­tului" şi "Sorbul Mării" se spunea că ar fi nişte făpturi bi­zare, care vieţuiau în apă, având solzi strălucitori ca peştii. Le­gen­da spune că din­tre toţi Sorbii Mărilor, Sorbul Mării Negre ar fi cel mai ma­re, rolul lui fiind acela de a înghiţi din apă, din timp în timp, pentru a nu o lăsa să se reverse asu­pra pă­mân­­tului. Atunci când Sor­­bul Mării este foarte în­setat, se spune că ur­mea­ză o perioadă de secetă. În plus, pentru a-şi potoli se­tea cea mare, Sorbul Mării bea uneori şi din apele râu­rilor, cu tot cu broaşte, pe care le scuipă apoi afară, sub forma binecu­nos­cu­telor ploi cu broaşte.
Aşa cum îi stă bine oricărei mări, nici Marea Neagră nu este lipsită de poveşti despre sirene. În mitologia românească, sirenele şi tritonii sunt nu­miţi "faraoance" şi "fa­raoni", nişte făpturi care stau în mare, fără să se arate în timpul zilelor lucrătoare, dar ies la suprafaţă la sfârşit de săptămână, atunci când în tradiţia popu­lară se crede că şi marea se odihneşte. Unde ies si­rene, se zice că în apă apar trei dungi, prima roşie, a doua galbenă şi a treia albastră. Ele ies la su­pra­faţa apei în grupuri, ţi­nându-se de mâini şi cân­tând, pentru a-i vrăji pe cei care le ascultă. Cei care aud glasul faraoan­celor pot fi vrăjiţi de ele, aruncân­du-se în apă, unde îşi găsesc sfârşitul prin înec. Vrăjilor faraoancelor le pot re­zis­ta doar oa­menii cinstiţi, care le ţin minte cân­tările şi le pot reproduce când se întorc de pe mare. Sirenele ies din apă foarte rar. În general, ele vin pe ţărm primăvara, când este mai cald şi se joacă în nisip, cu scoici şi nestemate culese de pe fundul mării. Dacă un om încearcă să se apropie de ele, sirenele se sperie şi se întorc repede, înapoi în mare, dar uneori îşi uită pe mal pietrele preţioase, pe care le-au avut cu ele.
O altă fiinţă supranaturală din zona Mării Negre este Vidra, nu­mită şi Iuda, un duh maritim, des­pre care se spune ca sălăşluieşte pe fun­dul mării. A­cesta are acolo un uriaş palat, de o fru­mu­se­ţe ne­mai­­­vă­zu­tă, un­de îşi du­ce tra­iul şi dom­neşte pes­te toa­tă Îm­pă­răţia Peş­ti­lor, care ani­mează să­lile pala­­tu­lui, su­pu­nân­du-i-se con­du­că­to­ru­lui ab­so­lut. Cât des­pre pa­lat, a­cesta ar fi fost cons­truit în cel mai adânc loc din mare, care poar­tă nu­mele de Vidros.

 

Atlantida din Marea Neagră
 
O teorie, la fel de răs­pân­dită ca aceea legată de Potop, susţine că Atlantida ar fi fost localizată în Ma­rea Neagră şi că Insula Şerpilor ar fi o mică bucată rămasă din vechiul continent dispărut. Cu ajutorul vi­zualizării topografiei subac­va­­tice, Google Ocean a ajutat un inginer britanic să cer­ce­te­ze stratul aflat imediat sub fundul Mării Negre, des­co­perind o reţea de străzi per­­fect conturate, care nu pu­teau fi făcute decât de mâna omului. Specialiştii brita­nici afirmă că dovezi mai im­portante ar putea fi des­coperite în apropierea coas­telor României.
 
Arca Lui Noe
 
În "Dialogurile" sale, Platon descrie civilizaţia în­flo­ritoare care popula At­lan­­ti­da, cu capitala la Po­sei­­do­nia. Continentul pier­dut a­vea o câmpie fertilă, cu ca­nale transversale şi un mun­­te nu foarte înalt, şanţuri de apă legate prin tu­neluri şi poduri, două izvoare - unul cu apă caldă şi unul cu apă rece - care ţâşneau din muntele prin­ci­pal, temple, cazarme, un hipodrom, săli de gim­nastică şi un majestuos palat regal. În pe­rioada ei în­floritoare, Atlantida era şi o temută forţă mi­li­tară, cu 1.200 de corăbii de război şi 10.000 de care de luptă, toate sub con­ducerea re­ge­lui Eve­nor. Împre­u­nă cu regina sa, Leu­ci­pe, ei au a­vut o fată, pe nu­me Clito, care a de­venit, conform le­gen­dei, soţia lui Po­seidon. Fiului cel mare, Atlant, Po­seidon i-a dat în stăpânire regi­u­nea bogată centrală a Atlan­tidei, întinsă pe 160.000 kmp. În ur­ma unor mari cutremure şi inun­da­ţii, Atlantida s-a scufundat în mare într-o singură zi, şi de a­tunci a tot fost căutată de numeroşi istorici şi arheologi, apărând chiar "atlan­to­lo­gia", ştiinţa care se ocupă de te­oriile privitoare la acest con­ti­nent. Una din a­ces­te teorii susţine că Atlantida s-ar fi
 
 
 
 
scufundat în marea cunos­cu­tă de egip­teni sub nu­mele de "Siriath", care ar co­res­pun­de cu Marea Nea­gră. În zona un­de este lo­ca­lizată Insu­la Şer­pi­lor, arhe­ologi ruşi au desco­perit ruine subacvatice, pe ca­re le atri­bu­ie atlanţilor. Ei sus­ţin că Insu­la Şerpilor este ulti­ma rămă­şi­ţă a Atlan­ti­dei, şi că în trecutul în­de­păr­tat, locui­to­rii insu­lei purtau nu­mele de "Blajini" sau "Prea­fericiţi" (grecii le spuneau "makaron", "fe­ri­ciţi") şi erau vă­zuţi ca fiind des­cendenţii atlan­ţi­lor. În plus, unele studii istorice men­­­ţionează că, în perioada de de­cădere, atlanţii practicau ritualuri de sacrificiu u­man, practicate mai târziu şi de geto-daci.
 
 
Afis EV: 
Data: 
Vineri, Septembrie 19, 2014
De retinut: 
No
Taguri: 

orange.ro

Copyright © Lix PC - Provider 2011

X
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.